Liikluskindlustus on Eestis kohustuslik kindlustusliik, mille eesmärk on tagada sõidukite kasutamisest tulenevate kahjujuhtumite korral kannatanutele kiire ja tõhus hüvitamine. See kindlustus on ette nähtud juhuks, kui kindlustatud sõiduki juht põhjustab liiklusõnnetuse, mis toob kaasa teiste inimeste vigastused või varalise kahju. Liikluskindlustuse poliis katab nii isikukahjude kui ka varakahjude hüvitise, mille on põhjustanud kindlustatud sõiduk.

Kindlustuse olemasolu on seadusjärgne nõue kõikidele liikluses osalevatele mootorsõidukitele, sealhulgas autodele, mootorratastele ja veoautodele. Liikluskindlustuse peamine ülesanne on tagada, et liiklusõnnetusest mõjutatud osapooled saaksid kahjud kiiresti ja tõhusalt hüvitatud, vältimaks õnnetuse põhjustaja suurt majanduslikku koormat. Lisaks sellele nähakse automaatne hüvitis juhtudel, kui kindlustatud sõidukis põhjustab kahju kolmas osapool või kui tegemist on kindlustamata või tuvastamata sõidukiga.

Eestis pakuvad liikluskindlustust erinevad kindlustusseltsid, mille tingimused ja hinnad võivad erineda. Seetõttu on tarbijatele saadaval veebipõhised kindlustuskalkulaatorid, mis aitavad võrrelda liikluskindlustuse hindu ja valida enda vajadustele vastava kindlustuspakkumise. Nii liikluskindlustuse hindu võrdlemiseks kui ka kindlustuspoliisi sõlmimise ja pikendamise võimalusi pakuvad mitmed internetiportaalid, lihtsustades kindlustuse hankimist ja aega säästes.

Liikluskindlustuse üldine ülevaade

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on Eestis kohustuslik kindlustusvorm, mis tagab sõiduki valdaja vastutuse kolmandate isikute ees. See kaitseb sõiduki juhti ja kannatanuid võimaliku õnnetuse korral.

Liikluskindlustuse seadus

Liikluskindlustuse seadus määratleb kindlustuslepingu tingimused, mille alusel peab iga sõiduki omanik Eestis sõlmima kindlustuslepingu. Seadus sätestab ka kindlustusega seonduvad õigused ja kohustused ning reguleerib kindlustusandjate tegevust.

Poliis ja selle kehtivus

Liikluskindlustuse poliis on kehtiv alates ostuhetkest ja selle kehtivust saab kontrollida, kasutades sõiduki registrimärki või VIN-koodi. Kindlustuspoliisi eest tasumise korral väljastab kindlustusandja poliisi, mis on tõend kindlustuskaitse olemasolust.

Sundkindlustus ja kaskokindlustus

Sundkindlustus on Eestis igale sõidukile seadusega ettenähtud kindlustuskaitse kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kaskokindlustus on vabatahtlik lisakindlustus, mis katab sõidukile endale tekitatud kahjud, sealhulgas varguse või loodusõnnetuste korral.

Kindlustuspoliitika tingimused

Liikluskindlustus pakub kaitset liiklusõnnetustest tuleneva varalise kahju ja vigastuste eest, määrates kindlaks kindlustusjuhtumi, maksete ning lepingu üksikasjad.

Makse ja kuumakse

Makse on summa, mida kindlustusvõtja peab kindlustusseltsile perioodiliselt maksma, et tagada kindlustuskaitse püsimine. Kuumakse on see osa maksest, mida tasutakse igakuiselt. Kindlustusmakse suurus võib sõltuda sõiduki tüübist, kindlustusvõtja varasemast kindlustusajaloost ja valitud katte ulatusest.

 • Näide maksete kohta:
  • Väike sõiduk: 10 EUR/kuu
  • Suur sõiduk: 15 EUR/kuu

Kindlustusjuhtum ja kahjukäsitlus

Kindlustusjuhtum viitab sündmusele, millega kaasneb kindlustuslepingus kokkulepitud kahju tekkimine. Kahjukäsitlus on protsess, kus kindlustusselts hindab kahju ulatust ja koordineerib hüvitise väljamaksmist. Kindlustusjuhtumi ja kahju käsitlus peab olema lihtsalt mõistetav, õiglane ja operatiivne.

 • Kindlustusjuhtumi näide:
  • Avarii
  • Vargus

Kindlustusmakse ja kindlustusleping

Kindlustusmakse on see osa kindlustuslepingust, mis määratleb kindlustusperioodi eest tasutava tasu suuruse. Kindlustusleping on juriidiline dokument, milles on kirjas kindlustuskatte tingimused, õigused ja kohustused. Lepingus sätestatakse kindlustusmakse suurus, maksete sagedus ning kuidas toimub kahju hüvitamine kindlustusjuhtumi korral.

 • Näide kindlustuslepingu osas:
  • Lepingus on määratletud sõiduki andmed, kindlustuskatte piirid ja omavastutuse suurus.

Oluline on mõista, et kõik üksikasjad ja tingimused tuleb kindlustuslepingus täpselt fikseerida, tagamaks mõlema poole õigused ja kohustused.

Liiklusõnnetused ja nende käsitlemine

Liikluskindlustus

Liiklusõnnetuste õige käsitlemine on kriitilise tähtsusega, et tagada nii õnnetuses osalenute ohutus kui ka õiglane kahjude reguleerimine.

Õnnetuse korral tegutsemine

Liiklusõnnetus nõuab kiiret ja täpset tegutsemist. Esimese sammuna tuleb tagada kõigi osapoolte ohutus ja helistada hädaabinumbrile, kui esinevad vigastused või oluline liiklustõke. Õnnetuskohal tuleb liiklusmärkide või ohukolmnurkade abil hoiatada teisi teelisi. Õnnetuse menetlemiseks dokumenteerige visuaalne tõestusmaterjal ning vahetage osapooltega kontakt- ja kindlustusandmed.

Sõidukite kategooriad ja kahjustused

Liiklusõnnetuses osalenud sõidukite puhul toimub kahju hindamine vastavalt sõiduki kategooriale ja tekkinud kahjustustele. Isiklike sõiduautode, kaubikute, raskesõidukite ning mootorrataste kahjud kuuluvad hüvitamisele, kui õnnetus on kaetud liikluskindlustusega. Sõidukikahju nõude käsitlemine peaks toimuma võimalikult kiiresti peale õnnetust, kusjuures hüvitamisele kuuluvad nii sõiduki remondikulud kui muud liiklusõnnetusega otseselt seotud kulud.

Liikluskindlustuse praktiline info

Liikluskindlustus annab sõiduki omanikule kindlustuse, et liiklusõnnetuse korral saavad kahjud hüvitatud. See tagab nii rahalise turvatunde kui on ka seadusega nõutud.

Kindlustuspoliisi hindamine

Kindlustuspoliisi hind sõltub mitmest tegurist, nagu sõiduki tüüp, kasutusviis ning juhi varasem sõidukogemus ja õnnetusjuhtumite ajalugu. Liikluskindlustuse kehtivuse kontroll on võimalik läbi viia kasutades sõiduki registrimärki või VIN-koodi, tagamaks poliisi kehtivust. Kindlustuse hinnavõrdlus on lihtsasti teostatav liikluskindlustuse kalkulaatori abil.

Roheline kaart ja välismaal kehtivus

Roheline Kaart on rahvusvaheliselt tunnustatud liikluskindlustuse tõend, mis on vajalik sõidukiga Euroopa Liidust väljaspool reisimisel. Liikluskindlustus kehtib automaatselt kõikides ELi riikides, aga reisimisel väljaspool ELi piire on Rohelise Kaardi esitamine sageli kohustuslik. Täpsem teave ja tingimused on leitavad Eesti Liikluskindlustuse Fondi lehelt – vaadake liikluskindlustuse kehtivusalasid ja nõudeid.

Sõiduki omaniku vastutus

Sõiduki omanik peab tagama, et tema sõiduk on liikluskindlustusega kaetud. Kui kindlustus puudub, võib omanikku trahvida ja tal võib tekkida sundkindlustus, mis on tavaliselt oluliselt kallim. Lisaks vastutab sõiduki omanik ka selle eest, et kindlustuspoliis oleks ajakohane ja vastaks kõigile seadusega ettenähtud nõuetele.

Erinevad kindlustustooteid pakkuvad ettevõtted

Eestis tegutsevad mitmed kindlustusandjad, mille seast võib leida nii laiema kui ka kitsama teenuste valiku. Olulisi rolle mängivad nii Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) kui ka erinevad kindlustusseltsid, mis pakuvad liikluskindlustustooteid vastavalt kehtivatele nõuetele ja klientide vajadustele.

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF)

Eesti Liikluskindlustuse Fond on organisatsioon, mis tagab liikluskindlustuse süsteemi toimimise Eestis. LKF on kindlustuslepinguta sõidukite sundkindlustaja ning haldab piirikindlustust. Täidetakse liikluskindlustuse seadusest tulenevaid ülesandeid, muuhulgas toetades liiklusõnnetustes kannatanuid ning tagades kindlustuseta juhtunud õnnetuste hüvitamise.

Kindlustusseltsid ja nende pakutavad teenused

Kindlustusseltsid, tuntud ka kui kindlustusandjad, on ettevõtted, mis pakuvad laia valikut kindlustustooteid, sealhulgas liikluskindlustust. Kindlustusseltsid kujundavad oma liikluskindlustuse hinnad sõltuvalt mitmest tegurist, nagu sõiduki võimsus, omaniku vanus ja elukoht ning kindlustamise staaž. Teenuseid pakutakse tavaliselt nii veebipõhiselt, kus on võimalik kiiresti ja mugavalt sisestada oma andmed liikluskindlustuse kalkulaatorisse ja saada hinnapakkumisi erinevatelt kindlustusseltsidelt ilma täiendava kohustuseta.

Lisateenused ja erandid

Liikluskindlustuse lisateenused pakuvad klientidele täiendavat mugavust ning kindlustunnet, samal ajal kui erandid aitavad kindlustusandjatel määratleda kindlustuskaitse ulatust. Need aspektid mõjutavad kindlustuspoliisi tingimusi ja klientide rahalisi kohustusi hüvitiste osas.

Autoabi ja puksiirabi

Autoabi teenused on sõidukiomanikele hindamatuks toeks juhul, kui nende sõidukiga ilmneb teel olles probleeme, näiteks tehniline rike või väike õnnetus. Teenus sisaldab tavaliselt abi saabumist lühikese aja jooksul ja sõiduki ajutist kohendamist, et see saaks liiklusse naasta. Puksiirabi on aga oluline, kui sõiduk vajab pärast liiklusõnnetust edasitoimetamist – see teenus hõlmab sõiduki toimetamist kas remonditöökotta või muusse ettenähtud sihtkohta.

Erakliendi omavastutus ja kindlustusmaksed

Erakliendi omavastutus määrab kindlaks summa, mille ulatuses sõiduki omanik peab liiklusõnnetusest tulenevate kahjude korvamisele ise kaasa aitama. Omavastutuse suurus võib olenevalt kindlustusandjast ja kindlustuslepingu tingimustest varieeruda. Kindlustusmaksed on perioodilised maksed, mida kindlustusvõtja tasub kindlustuspoliisi kehtivuse eest. Maksed põhinevad mitmetel faktoritel, sealhulgas sõiduki tüübil, kasutusalal ja omaniku riskiprofiilil.