Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustuse liik, mis pakub laiapõhjalist kaitset sõidukiomanikule. See hõlmab erinevaid kahjusid, mis võivad sõidukile tekkida, alates liiklusõnnetustest kuni loodusõnnetuste, vandalismi ja vargusega seotud juhtumiteni. Kaskokindlustuse eesmärk on pakkuda meelerahu ja kaitset ettenägematute kulutuste eest, mis võivad tekkida sõidukiga seotud õnnetustes.

Eestis on kaskokindlustuse pakkujaid mitmeid, igaüks neist pakub erinevaid kindlustuspakette, et vastata klientide vajadustele. Näiteks mõned kindlustusfirmad pakuvad võimalust arvutada kaskokindlustuse hinna kiirelt ja mugavalt internetis, samas kui teised firmad rõhutavad oma kindlustuskaitse valikuterohkust. Tarbijal on võimalik kindlustuspakette võrrelda, et leida endale sobivaim kaskokindlustuse lahendus.

Valida on mitme tasemega kaitset pakkuvate kindlustuspakettide vahel. Kaskokindlustuse ulatus ja hinnad võivad sõltuda paljudest teguritest, sealhulgas sõiduki vanusest, markist ja mudelist ning valitud omavastutuse suurusest. Lisaks pakuvad mõned kindlustusseltsid lisateenuseid, nagu näiteks ööpäevaringne abi kahjujuhtumi korral, mis suurendab teenuse väärtust ja kliendi rahulolu.

Mis on kaskokindlustus?

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus on sõidukitele mõeldud vabatahtlik kindlustusteenus, mis hüvitab kindlustusjuhtumeid nagu liiklusõnnetused, vargused ja loodusõnnetused. See on mõeldud lisakaitseks juhtudeks, mis ei pruugi kuuluda liikluskindlustuse hüvitiste alla.

Kaskokindlustuse põhimõisted

Kaskokindlustus katab mitmesuguseid sündmusi, mis võivad sõidukile põhjustada kahju. Koguriskikindlustus on kaskokindlustuse kindlusvariant, mis pakub kõige laiemat kaitset, hõlmates peaaegu kõiki ootamtuid juhtumeid ja kahjustusi sõidukile. Samas, superkasko pakub veelgi personaalsemat lähenemist, andes võimaluse lisada poliisile täiendavaid kaitseid, mille klient ise valib vastavalt oma vajadustele.

Kaskokindlustuse tüübid

Kaskokindlustus jaguneb erinevateks tüüpideks sõltuvalt kindlustuspaketi ulatusest:

 • Standardkasko – see pakub kaitset enimlevinud kindlustusjuhtumite, näiteks liiklusõnnetuste ja varguste vastu.
 • Koguriskikindlustus – annab sõidukile maksimaalset kaitset, hõlmates praktiliselt kõiki ootamatuid sündmusi, mis ei ole poliisis välistatud.
 • Superkasko – võimaldab klientidel lisada kindlustuspaketile individuaalselt valitud kaitseid, nagu näiteks rehvivahetus või klaasikahjustuste kaitse.

Kaskokindlustuse eelised

Kaskokindlustus pakub laiaulatuslikku kaitset ootamatustele, millest sõidukijuhid võivad igapäevaselt kokku puutuda. See kindlustusliik aitab katta kahjusid, mis ületavad liikluskindlustuse kaitsepiiri, pakkudes nii materiaalset kindlustunnet kui ka lisateenuseid.

Vara kaitse

Kaskokindlustus annab kindlustuskaitse paljude erinevate kahjujuhtumite korral, mis ei ole kaetud lihtsa liikluskindlustusega. Kindlustuskaitse hõlmab ootamatuid sündmusi nagu vandalism, loodusõnnetused, tulekahju ja avarii. See tähendab, et kahjud, mis tekivad näiteks tormikahju tõttu või kokkupõrkes metsloomaga, on kaskokindlustuse alusel hüvitatavad.

Lisakaitsed ja boonuskaitsed

Lisaks põhikaitsele on võimalik kaskokindlustust täiendada lisakaitsmete ja boonuskaitsmetega. Näiteks pakkumisega, kus kaitse all on ka üleeuroopaline autoabi ja asendusauto kasutusvõimalus. Lisaks võib leping sisaldada omavastutustamata klaasikahjude hüvitamist või metsloomaga kokkupõrkeid, mis kõik tõstavad kindlustuskaitse taset.

Kaskokindlustuse tingimused

Kaskokindlustus

Kaskokindlustuse tingimused määravad kindlustuskaitse ulatuse ja sõidukiomaniku õigused ning kohustused. Need on mõeldud lepingu selge struktuuri loomiseks ja võimalike erimeelsuste lahendamiseks.

Lepingulised aspektid

Kaskokindlustuslepingu põhielemendid on kindlustuspoliis ja tingimused. Kindlustuspoliis kajastab kindlustatud eseme kindlustussummat, mis tähendab kindlustushüvitise ülempiiri ning omavastutuse summat, mille kindlustatu peab kahju korral ise kandma. Oluline osa lepingulistest aspektidest on ka omavastutuse määratlus — summa, mis kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja enda katta.

Kindlustusperiood ja makseviisid

Kindlustusperiood on ajavahemik, mille jooksul kindlustuskaitse kehtib, ja see on märgitud poliisil. Makseviisid võivad hõlmata ühekordset makset või maksegraafiku alusel tasumist. Valitud maksegraafik ja makseviisid peaksid vastama kindlustusvõtja eelistustele ja finantsvõimalustele. Sõltuvalt kindlustusseltsist võib pakutavate makseviiside seas olla pangaülekanded, e-arved või otsekorraldused.

Kindlustuskaitse ulatus

Kindlustuskaitse ulatus määratleb, millistel juhtudel ja kui ulatuses kindlustusselts hüvitab sõidukiga seotud kahjud. Kaskokindlustuse puhul võib see hõlmata vargusest, loodusõnnetustest, vandalismist ja tulekahjust tulenevaid kahjusid.

Sõiduki kindlustamine

Kaskokindlustus tagab kindlustuskaitse sõidukile, mis võib saada kahjustada erinevate ettenägematute sündmuste, nagu näiteks loodusõnnetused või vandalism, tõttu. Seltsiti võivad erineda ka varguse või plahvatuse tagajärjel tekkida võivate kahjude hüvitamise tingimused. Enamik kindlustuspoliise katab sõiduki hävinemise või kadumise.

 • Vargus: Kaitse kaotatud või varastatud sõiduki eest.
 • Loodusõnnetus: Kompensatsioon loodusjõudude, nagu tormi või üleujutuse, tekitatud kahjudele.
 • Vandalism: Taastamiskulud, kui sõidukile on tahtlikult tekitatud kahju.
 • Tulekahju: Hüvitab sõidukile tulekahju tõttu tekkinud kahjustused.

Kahjude hüvitamine

Kahjude hüvitamise viis ja ulatus sõltuvad kindlustuspoliisi tingimustest. Kindlustusseltsid täpsustavad, kuidas ja millisel määral toimub kahjude hüvitamine, sealhulgas omavastutuse suurus ja võimalikud välistused.

 • Kahjude hüvitamise viis: Võib hõlmata parandamist, asendamist või rahalist hüvitist.
 • Välistused: Teatud sündmused või olukorrad, mille puhul kindlustuspoliis kahjusid ei hüvita.

Sõiduki kindlustamisel peaks alati tutvuma lepingu tingimustega, et mõista kindlustuskaitse ulatuse täpset sisu.

Kaskokindlustuse hind

Kaskokindlustuse hind on mõjutatud mitmest konkreetsest tegurist, sealhulgas sõiduki esmase registreerimise aastast ja mootori võimsusest. See on kindlustusmakse, mida tasutakse sõiduki kindlustuskaitse eest.

Hinna kujunemine

Kaskokindlustuse hind kujuneb lähtuvalt mitmest kindlustusandja poolt arvesse võetavast komponendist. Olulised tegurid on:

 • Sõiduki vanus: Esmase registreerimise aasta mängib olulist rolli, kuna uuemad sõidukid võivad meelitada kõrgemat kindlustusmakset.
 • Mootori võimsus: Tugevama mootori võimsusega sõidukid on tihti kallimad kindlustada, kuna need esitavad kõrgemaid riske.

Omavastutuse mõju

Omavastutus on summa, mille kindlustatu ise katab kahju korral. See on:

 • Riski jagamine: Mida kõrgem on omavastutuse summa, seda madalamaks võib kujuneda kindlustusmakse.
 • Kulude kontroll: Klient saab omavastutust korrigeerides mõjutada enda kindlustuse hinda.

Kindlustusjuhtumid

Kaskokindlustus pakub laia kaitset erinevate sündmuste vastu, mis võivad sõidukile kahju tekitada. Järgnevatel alajaotustel on välja toodud kolm peamist kindlustusjuhtumite kategooriat, mille vastu kaskokindlustus enamasti kaitset pakub.

Õnnetusjuhtumid

Kaskokindlustus kaitseb sõidukijuhti liiklusõnnetuste, nagu otsasõidud ja muud õnnetusjuhtumid, korral. Need õnnetused hõlmavad olukordi, kus sõiduk saab kahjustada kokkupõrkel teise sõiduki või objektiga. Eriti levinud on sellised juhtumid nagu liiklusõnnetus, mis võivad tuua kaasa märkimisväärseid majanduslikke kahjusid.

Vargused ja röövimised

Kaskokindlustus katab ka sõidukite vargusi ja röövimisi. Kui sõiduk varastatakse või see on röövimise objektiks, hüvitab kaskokindlustus rahalise kahju. See kaitse on eriti oluline piirkondades, kus väikerelvastatud kuritegevus on tavalisem.

Loodusõnnetused

Lisaks eelmainitud juhtumitele pakub kaskokindlustus kaitset ka loodusõnnetustest tingitud sündmuste, nagu tormid ja üleujutused, põhjustatud kahjude eest. Need on äkilised ja ettenägematud sündmused, mis võivad sõidukile tekitada ulatuslikke kahjustusi.

Kaskokindlustuse taotlemine

Taotlejad peavad esitama vajalikud dokumendid ja järgima selget ostuprotsessi, et saada kaskokindlustust. Menetlus sisaldab dokumentide kogumist ning kindlustuslepingu sõlmimist.

Nõutavad dokumendid

Kaskokindlustuse taotlemise eelduseks on teatud dokumentide olemasolu. Need hõlmavad isiku tuvastamiseks vajalikke andmeid nagu isikukood ja isiklikud andmed — taotleja eesnimi ja perekonnanimi. Samuti tuleb esitada avaldus kindlustuse saamiseks. Vajalik on ka registrikood, mis identifitseerib sõidukit liiklusregistris. Lisaks võidakse nõuda fotod sõidukist, et hinnata selle seisukorda ning varasemat kahjustuste ajalugu.

Kindlustuse ostuprotsess

Kui kõik vajalikud dokumendid on kogutud, saab algatada kindlustuse ostuprotsessi. Esimene samm on kindlustuspakkumise valimine, millele järgneb kindlustuslepingu sõlmimine. Taotleja peab veenduma, et kõik detailid on korrektsed, sealhulgas liikluskindlustus ja valitud kaskokindlustuse katte ulatus. Oluline on kontrolli kood, mis on sageli tehingute kinnitamiseks nõutud. Protsessi lõpus tuleb teha kindlustusmakse, mis võib toimuda kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas, olenevalt kindlustusandja tingimustest ja valitud maksegraafikust. Taotlus tuleb esitada ja kindlustus maksta enne poliisi kehtima hakkamist.

Lisateenused ja kaskopaketid

Kindlustusvõtja jaoks on tähtis mõista erinevaid kaskokindlustuse pakette ja lisavarustuse kindlustamise võimalusi. Need määravad kindlaks kindlustuskatte ulatuse ja kaitsevad rahaliselt ootamatuste eest.

Kaskokindlustuse paketid

Kaskokindlustuse paketid varieeruvad põhjalikkuse ja kaitse osas. Klient võib valida just sellise kindlustuspaketi, mis vastab kõige paremini tema vajadustele ja eelistustele. Iga pakett sisaldab erinevat kombinatsiooni kaitsetest, nagu liiklusõnnetused, loodusõnnetused, vandalism või vargus.

 • Lihtpakett: Kaitseb põhiliste ohtude eest, nagu liiklusõnnetus ja vargus.
 • Laipakett: Hõlmab laiemat hulka juhtumeid, kaasa arvatud loodusjõudude poolt tekitatud kahjud.
 • Täispakett: Annab kõige laiaulatuslikuma kindlustuskaitse, sh tehniliste rikete kindlustamine.

Lisavarustuse kindlustamine

Lisavarustus on tihti tähtis auto funktsionaalsuse ja mugavuse seisukohast, olgu selleks siis katuseboks, kerghaagis, rehvid või veljed. Kaskokindlustus võib katta ka sellist lisavarustust sõltuvalt kindlustuspoliisi tingimustest.

 • Kaskokindlustus võib pakkuda kaitset tehasest lisatud varustusele ilma lisatasuta.
 • Lisavarustuse kindlustus: Enamik pakutavaid kindlustuspakette sisaldab teatud summa eest hüvitist eraldi paigaldatud lisadele, nagu näiteks esmamüügi järel paigaldatud lisavarustuse hüvitispiir.
 • Klient peab veenduma, et kindlustuspakett katab kõik lisad, mis on tema sõidukile paigaldatud, et vältida ebameeldivaid üllatusi kahjujuhtumi korral.

Kliendiinfo ja konsulteerimine

Kaskokindlustuse puhul on oluline, et klient—olgu ta ettevõte või eraklient—oleks teadlik kindlustustingimustest ja saaks asjakohast nõustamist. Detailne kliendiinfo ja professionaalne konsulteerimine tagavad, et kindlustusvõtja teeb informeeritud otsuseid.

Erakliendi ja ettevõtete teenindamine

Erakliendile pakutakse kaskokindlustuse valikul personaalset lähenemist, mis arvestab kliendi individuaalseid vajadusi ja võimalikku riskikäitumist. Ettevõtete teenindamisel on rõhk koostööl, et mõista organisatsiooni spetsiifikat ja sõidukiparki, mis aitab välja töötada sobivaima kaskokindlustuse lahenduse. Mõlemal juhul on vajalik kindlustusvõtja nõusolek ja aktiivne koostöö kindlustuspaketi kujundamisel.

Konsultatsioon ja nõustamine

Kindlustusnõustajad pakuvad kompetentset informatsiooni ning abi, et klient saaks hõlpsalt navigeerida kindlustusmaailmas. Võttes arvesse kliendi eelistusi ja nõudmisi, antakse selgitusi kindlustustingimuste, omavastutuse ja hüvitiste kohta. Kontakti hoidmiseks ja dokumentide vahetamiseks kasutatakse sageli kliendi e-posti aadressi, pakkudes nõnda mugavat ja kiiret suhtluskanalit.

Kaskokindlustuse hüvitised

Kaskokindlustuse hüvitised katavad erinevaid sõidukiga seotud kahjusid ja pakuvad lisateenuseid, nagu asendusauto, sõltuvalt kindlustuslepingust.

Hüvitise taotlemine

Kahjujuhtumi korral tuleb hüvitise taotlemine viia läbi kindlustusseltsi etteantud protseduuride järgi. Esimese sammuna tuleb esitada kahjuteade, tõendada kahju ulatust ning esitada vajalikud dokumente, mis võivad hõlmata remondiarvet või muud tõendusmaterjali. Taotlemise protsess nõuab täpset ja õigeaegset teabe esitamist.

Hüvitamise protsess

Hüvitamise protsess algab kindlustusandja poolse kahju hindamisega. Kui kahju on hüvitatav, määratakse kindlaks kahjude hüvitamise viis. Enamik kindlustusseltse võimaldavad hüvitist kas otse remonditöökotta või kahjustatud isikule. Kui kindlustusleping sisaldab asendusauto klauslit, tagatakse klientidele sõiduki paranduse ajaks asendusauto. Hüvitise suurus ja maksmise kiirus võivad varieeruda sõltuvalt kindlustusseltsi poliitikast ja kahju iseloomust.

Juhendid ja abimaterjalid

Kaskokindlustuse juhendite ja abimaterjalide sektsioon on mõeldud selleks, et tagada kindlustatuile selge ja arusaadav protsess kahjujuhtumi korral. See osa annab üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas toimida, kui kindlustatud sõiduki kahju tekkib.

Kahjujuhtumi käsitlemine

Kui õnnetusjuhtum on aset leidnud, tuleb järgida kindlustusandja antud kahjujuhtumi käsitlemise protseduuri. Juhul, kui toimub kokkupõrge metsloomaga või kui kindlustatud sõidukile tekitatakse kahju, nt klaasi purunemine, tuleb juhtunu kohta koostada täpne ülevaade. Loomale otsasõidu korral tuleb kindlasti teavitada ka lähimat loomakaitseorganisatsiooni.

 • Õnnetuse toimumise aeg ja koht
 • Sõiduki ja juhi andmed
 • Teiste osapoolte andmed, kui neid on
 • Võimalusel tunnistajate andmed

Dokumentide esitamine

Pärast õnnetuse toimumist on kindlustatu kohustus esitada nõutavad dokumendid, et kahju hüvitamine saaks toimuda. Oluline on teada, et klaasivahetus või klaasikindlustus nõuab tõendavate dokumentide esitamist, mis kinnitavad kahju toimumist ja vajadust klaasi vahetamise järele.

 • Ametlik kahjuteade
 • Õnnetuse kohta koostatud ülevaade
 • Kuludokumendid, näiteks remonttööde arve

On tähtis, et dokumendid oleksid esitatud õigeaegselt ning sisaldaksid kogu vajalikku infot juhtunu kohta. See kiirendab kahju hüvitamise protsessi ehk pagasikindlustuse või õnnetusjuhtumikindlustuse raames hüvitiste saamist.

Kokkuvõte

Kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustusliik, mis pakub laiahaardelist kaitset sõidukitele. See katab erinevaid riske alates vargusest ja vandalismist kuni liiklusõnnetuste ja loodusjõududest tingitud kahjudeni. Kindlustatava sõiduki omanik võib valida erinevate kindlustuskaitse tasemete vahel, lähtuvalt sõiduki väärtusest ja kasutamise iseloomust. Eriti soovitatav on kaskokindlustus uutele või kallimatele sõidukitele ning tihtipeale on see liisinguga võetud autode puhul kohustuslik.

Kaskokindlustuse peamised eelised:

 • Täielik kaitse: Hüvitist võib saada ka siis, kui kahju põhjustaja on omanik ise.
 • Paindlikkus: Kindlustusseltsid pakuvad erinevaid pakette, mis võimaldavad kliendil leida just talle sobivaima kaitse.
 • Finantskindlus: Aidates katta ootamatuid kahjusid, tagab kaskokindlustus stabiilsuse finantsseisundis.

Enimlevinud kindlustusjuhtumid:

 • Liiklusõnnetus
 • Vargus ja röövimine
 • Loodusõnnetused
 • Tule- ja plahvatuskahju

Valides kaskokindlustuse, on soovitatav pöörduda usaldusväärse ja kogenud kindlustusseltsi poole, millel oleks pakkuda turu parimaid tingimusi ning suurepärane klienditugi.

Auto keretööd
Eelmine postitus